GeCp2big [Cp-big = C-5(CH2C6H4-iPr)(5)]: A Flexible Sandwich Molecule

Dominik Naglav, Briac Tobey, Sjoerd Harder, Andreas Schnepf*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)
281 Downloads (Pure)

Zoekresultaten