Gedragscode onder de Flora- en faunawet: een versterking van de soortenbescherming of het zwaard van Damocles?

C. J. Bastmeijer, G. Aarts, M. van Geilswijk

OnderzoeksoutputAcademic

Samenvatting

Van de verboden in de Flora- en faunawet zijn vrijstellingen verleend voor diverse categorieën van activiteiten. Ten aanzien van de minder algemene dier- en plantensoorten geldt daarbij de voorwaarde dat men handelt overeenkomstig een door de minister van LNV goedgekeurde gedragscode. Enkele gedragscodes zijn inmiddels goedgekeurd en te verwachten is dat er meer zullen volgen. In deze bijdrage worden zes codes en de vrijstellingensystematiek geanalyseerd, waarbij wordt gekeken naar de inhoud en reikwijdte van de codes, de Europeesrechtelijke conformiteit en de handhaafbaarheid.
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)478-485
Aantal pagina's8
TijdschriftMilieu & Recht
Volume2006
Nummer van het tijdschrift8
StatusPublished - 2006
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit