Geef gas met aardgas: onderzoek naar de economische haalbaarheid van rijden op aardgas in Noord-Nederland

Klaas Kooistra, Rob de Vries

Onderzoeksoutput: Working paperAcademic

287 Downloads (Pure)

Samenvatting

Wereldwijd gebruiken ongeveer drie miljoen voertuigen aardgas (Compressed Natural Gas, CNG) als brandstof. De ontwikkeling van de Nederlandse markt wordt onder andere geremd door onzekerheid over de lange-termijn CNG-prijs aan de pomp, doordat de overheid nog geen standpunt heeft ingenomen over de hoogte van mogelijke accijnzen op CNG. In deze studie is de economische haalbaarheid van het rijden op aardgas in Noord-Nederland onderzocht. Het onderzoek is uitgevoerd voor de Wetenschapswinkel Economie & Bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit Groningen en maakt deel uit van een breder onderzoek naar het rijden op aardgas in Noord-Nederland. De vraagstelling is: ‘Is het voor verschillende partijen in Noord-Nederland economisch haalbaar om het rijden op CNG door te voeren?’. Om deze vraag te kunnen beantwoorden zijn allereerst diepte-interviews gehouden met beheerders van drie wagenparken in Nederland welke al op CNG rijden. De hieruit naar voren gekomen gegevens zijn verwerkt in een rekenmodel. Vervolgens zijn zeven interviews gehouden met organisaties voor welke het mogelijk aantrekkelijk is om over te schakelen naar rijden op aardgas. Deze organisaties zijn verspreid over de drie noordelijke provincies en geven een beeld van de sector waarin zij zich bevinden. Daarna is voor elk van deze zeven cases met het rekenmodel de netto contante waarde (NCW) berekend van een overschakeling naar rijden op aardgas. Voor vijf organisaties bleek dat een overschakeling op CNG positief uitpakt, voor twee organisaties was de NCW (nog) negatief. Aan de hand van de cases zijn een gevoeligheidsanalyse en een scenario-analyse uitgevoerd door de afhankelijkheid van de NCW van een aantal belangrijke variabelen te onderzoeken. Tot slot is met behulp van deze analyses een berekening uitgevoerd om de acceptabele CNG-prijs in een volwassen markt te trachten te bepalen en de daarvan afgeleide accijnshoogte.
Originele taal-2Dutch
Aantal pagina's125
StatusPublished - 2004

Citeer dit