Gender, Competitiveness, and Study Choices in High School: Evidence from Switzerland

Thomas Buser*, Noémi Péter, Stefan C. Wolter

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

37 Citaten (Scopus)
522 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)125-130
Aantal pagina's6
TijdschriftAmerican Economic Review
Volume107
Nummer van het tijdschrift5
DOI's
StatusPublished - mei-2017

Citeer dit