General operative aspects of human-immunodeficiency-virus infection and acquired-immunodeficiency-syndrome

ECJ CONSTEN*, JJB VANLANSCHOT, CP HENNY, JFM SLORS, SA DANNER, WH BRUMMELKAMP

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

9 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)366-380
Aantal pagina's15
TijdschriftJournal of the american college of surgeons
Volume180
Nummer van het tijdschrift3
StatusPublished - mrt-1995
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit