Generation of Referring Expressions: Evaluating some Classic Algorithms

Kees van Deemter*, Albert Gatt, Ielka van der Sluis, Richard Power

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

68 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)799-836
Aantal pagina's38
TijdschriftCognitive Science
Volume36
Nummer van het tijdschrift5
DOI's
StatusPublished - 2012
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit