Genetic study links components of the autonomous nervous system to heart-rate profile during exercise

Niek Verweij*, Yordi J van de Vegte, Pim van der Harst

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

30 Citaten (Scopus)
341 Downloads (Pure)

Zoekresultaten