Genetically determined physical activity and its association with circulating blood cells

Femke Prins, M. Abdullah Said, Yordi Vegte, van de, Niek Verweij, Hilde Groot, Pim Harst, van der*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)
67 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Artikelnummer908
Aantal pagina's14
TijdschriftGenes
Volume10
Nummer van het tijdschrift11
DOI's
StatusPublished - 7-nov-2019

Citeer dit