Genetics of decayed sexual traits in a parasitoid wasp with endosymbiont-induced asexuality

W-J Ma*, B. A. Pannebakker, L. W. Beukeboom, T. Schwander, L. van de Zande

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

13 Citaten (Scopus)
229 Downloads (Pure)

Zoekresultaten