Geographic variation in opsin expression does not align with opsin genotype in Lake Victoria cichlid populations

Daniel Shane Wright*, Elroy Meijer, Roel van Eijk, Wicher Vos, Ole Seehausen, Martine E. Maan

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

8 Citaten (Scopus)
195 Downloads (Pure)

Zoekresultaten