Germany and the new global history of secularism: Questioning the postcolonial genealogy

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

9 Citaten (Scopus)
456 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)6-20
Aantal pagina's15
TijdschriftThe Germanic Review
Volume90
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusPublished - 1-apr-2015
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit