Glaucoma and the Role of Cerebrospinal Fluid Dynamics

Peter Wostyn*, Veva De Groot, Debby Van Dam, Kurt Audenaert, Hanspeter Esriel Killer, Peter Paul De Deyn

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: LetterAcademicpeer review

12 Citaten (Scopus)
216 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)6630-6631
Aantal pagina's2
TijdschriftInvestigative ophthalmology & visual science
Volume56
Nummer van het tijdschrift11
DOI's
StatusPublished - okt.-2015

Citeer dit