Global patterns of ecologically unequal exchange: Implications for sustainability in the 21st century

Christian Dorninger*, Alf Hornborg, David J. Abson, Henrik von Wehrden, Anke Schaffartzik, Stefan Giljum, John Oliver Engler, Robert L. Feller, Klaus Hubacek, Hanspeter Wieland

*Bijbehorende auteur voor dit werk

    OnderzoeksoutputAcademicpeer review

    19 Citaten (Scopus)
    35 Downloads (Pure)

    Zoekresultaten