Goalkeeper! Stimuleert zelfregulatie in sport en leefstijl

Alien van der Sluis, Remo Mombarg, Ingrid van Aart, Simon Leistra, Arjan Pruim

OnderzoeksoutputProfessional

427 Downloads (Pure)

Samenvatting

Op de basisschool sporten kinderen nog volop, maar na het eerste jaar van de middelbare school daalt het percentage leerlingen dat lid is van een sportvereniging drastisch. Dit geldt nog meer voor leerlingen in het vmbo. Deze doelgroep heeft ook een minder gezonde leefstijl dan leerlingen op hogere onderwijsniveaus. Reden voor het lectoraat Praktijkgerichte Sportwetenschap van het Hanze Instituut voor Sportstudies om 'Goalkeeper!' te ontwikkelen: een methode waarmee leerlingen hun sportvaardigheden ontwikkelen en aan een gezonde leefstijl werken. De focus van de methode ligt op zelfregulatievaardigheden, waarbij de context van de gymles en de rol van de vakleerkracht een cruciale rol spelen. 
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)31-33
Aantal pagina's3
TijdschriftLichamelijke Opvoeding
StatusPublished - 15-feb.-2017

Citeer dit