Goalkeeper: van papier naar de praktijk

Arjan Pruim, Ingrid van Aart, Simon Leistra, Alien van der Sluis, Remo Mombarg

OnderzoeksoutputProfessional

108 Downloads (Pure)

Samenvatting

Goalkeeper is een methode die gericht is op het stimuleren van zelfregulatie in sport- en leefstijllessen. In een vorig artikel (KVLO 2017, 2) is aandacht besteed aan de methode, in dit huidige artikel worden de stappen doorlopen van het ontwerpproces om te komen tot zelfregulatieve lessen. Stap 1 is het bepalen van technieken (waar wil je dat leerlingen beter in worden in een periode van 4 weken). Stap 2 is het bepalen van niveaus (geel --> basis, groen --> vervolg en blauw --> gevorderd). Stap 3 is het ontwerpen van oefeningen per niveau.
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)25-28
Aantal pagina's4
TijdschriftLichamelijke Opvoeding
StatusPublished - 1-sep.-2017

Citeer dit