Governing big data

Andrej J. Zwitter*, Amelia Hadfield

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

10 Citaten (Scopus)
64 Downloads (Pure)

Zoekresultaten