Graft Versus Host Reaction in the Rat: Effect of Cyclosporin A and Cyclophosphamide on Lymphocyte Subsets Involved in GvHR

A.A. van den Broek*, R.J.M. Stet, G.G. van Eden, J. Kuiper, B. Meedendorp, C. Thomas

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  2 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)539-544
  Aantal pagina's6
  TijdschriftAdvances in experimental medicine and biology
  Volume186
  DOI's
  StatusPublished - 1985

  Citeer dit