Gratie van de schadevergoedingsmaatregel: Een reconstructie

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

23 Downloads (Pure)

Samenvatting

Het Ministerie van Veiligheid en Justitie huldigt het standpunt dat verzoeken om kwijtschelding of vermindering van een schadevergoedingsmaatregel niet in behandeling kunnen worden genomen omdat het Wetboek van Strafvordering dat zou beletten. Ook in de literatuur wordt dit standpunt gehuldigd. Deze opvatting heeft ertoe geleid dat de voorzieningenrechter te hulp moest schieten om een einde te maken aan een onbillijke tenuitvoerlegging.
Het standpunt van het Ministerie is niet in overeenstemming met wat de makers van de Gratiewet voor ogen stond en is tevens in strijd met de wetshistorie van de schadevergoedingsmaatregel zelf. Hoe is dit verschil van inzicht ontstaan? En is het departementale standpunt houdbaar? Deze vragen zullen hieronder worden beantwoord. Daarbij dient de wetgeschiedenis als leidraad.
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)179-185
Aantal pagina's6
TijdschriftTrema: Tijdschrift voor de Rechterlijke Macht
Volume38
Nummer van het tijdschrift6
StatusPublished - jun.-2015

Citeer dit