Groene grenzen voor het Wad: De juridische haalbaarheid van een natuurgrenzen- en/of gebruiksgrenzenbenadering in de Waddenzee, een onderzoek voor IMARES Wageningen/Texel

OnderzoeksoutputProfessional

Vertaalde titel van de bijdrageGreen borders for the Wad: The legal feasibility of a nature boundary and/or use boundary approach in the Wadden Sea, a study for IMARES Wageningen/Texel
Originele taal-2Dutch
Opdrachtgevend orgaanMinisterie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
StatusPublished - okt.-2008
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit