GROUP-THEORETIC APPROACH TO 2-ELECTRON CORRELATIONS IN ATOMS

F IACHELLO*, ARP RAU

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

18 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)501-504
Aantal pagina's4
TijdschriftPhysical Review Letters
Volume47
Nummer van het tijdschrift7
StatusPublished - 1981

Citeer dit