Growth management and decentralisation: an assessment of urban containment policies in the transformation era in Beijing

Z. Pengjun, Bo Lu, J. Woltjer

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

15 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)55-79
Aantal pagina's25
TijdschriftInternational Development Planning Review
Volume31
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusPublished - 2009

Citeer dit