Gruber Logistics: een einde aan de onduidelijkheid omtrent de rechtskeuze in de individuele arbeidsovereenkomst?

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

92 Downloads (Pure)

Samenvatting

Hoewel het partijen bij een internationale arbeidsovereenkomst doorgaans vrij staat het recht te kiezen dat de onderlinge arbeidsverhouding beheerst, is deze vrijheid verre van grenzeloos. Om de werknemer te behoeden tegen een ongunstige rechtskeuze bepaalt het internationaal privaatrecht in artikel 8 Rome I Verordening2 dat de werknemer de bescherming van de dwingende bepalingen van het recht dat bij gebreke van een rechtskeuze op de arbeidsovereenkomst van toepassing zou zijn niet kan verliezen. Lange tijd bestond onduidelijkheid over de invulling van deze bepaling. Dienen de dwingende bepalingen van bijvoorbeeld het recht van het land waar gewoonlijk arbeid wordt verricht steevast te worden toegepast of staat het partijen vrij een gunstigere rechtskeuze uit te brengen? Ook de Nederlandse rechtspraak geeft geen eenduidig antwoord op deze vraag. Sterker nog, de rechtspraak geeft afwisselend blijk van toepassing van de eerste of de tweede benadering.3 Daardoor is het voor werkgever en werknemer (op voorhand) moeilijk vast te stellen welk recht de onderlinge verhouding beheerst. Met het arrest Gruber Logistics4 van het Hof van Justitie van de Europese Unie komt voorzichtig een einde aan deze onduidelijkheid. Niettemin laat het arrest een aantal belangrijke vragen onbeantwoord. In deze bijdrage zal ik stilstaan bij het arrest Gruber Logistics en enkele openstaande vragen.
Vertaalde titel van de bijdrageGruber Logistics: an end to the lack of clarity regarding choice of law in the individual employment contract?
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)164-173
Aantal pagina's10
TijdschriftTAC: Tijdschrift voor Arbeidsrecht in Context
Volume10
Nummer van het tijdschrift4
StatusPublished - dec.-2021

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Gruber Logistics: een einde aan de onduidelijkheid omtrent de rechtskeuze in de individuele arbeidsovereenkomst?'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit