HALF-METALLIC FERROMAGNETS .2: TRANSPORT-PROPERTIES OF NIMNSB AND RELATED INTER-METALLIC COMPOUNDS

M.J. Otto, R.A.M. van Woerden, P.J. van der Valk, Jan Wijngaard, Christiaan van Bruggen, Cornelis Haas

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

106 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)2351-2360
Aantal pagina's10
TijdschriftJournal of Physics-Condensed Matter
Volume1
Nummer van het tijdschrift13
StatusPublished - 3-apr-1989

Citeer dit