Hamilton cycles and perfect matchings in the KPKVB model

Nikolaos Fountoulakis, Dieter Mitsche, Tobias Müller, Markus Schepers*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

3 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)340-358
TijdschriftStochastic processes and their applications
Volume131
Vroegere onlinedatum20-sep-2020
DOI's
StatusPublished - 1-jan-2021

Citeer dit