Hansenula polymorpha Swi1p and Snf2p are essential for methanol utilisation

P. Ozimek, K. Lahtchev, J.A.K.W. Kiel, M Veenhuis, I.J. van der Klei

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

21 Citaten (Scopus)
213 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)673 - 682
Aantal pagina's10
TijdschriftFems Yeast Research
Volume4
Nummer van het tijdschrift7
DOI's
StatusPublished - 2004

Citeer dit