Hardnekkige of therapieresistente depressie: what’s in a name?

J K E Veraart*, S M van Belkum, P F J Oostelbos, Jan Spijker, F P M L Peeters, A T F Beekman, R A Schoevers

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
96 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)260-262
Aantal pagina's3
TijdschriftTijdschrift voor Psychiatrie
Volume63
Nummer van het tijdschrift4
StatusPublished - apr-2021

Citeer dit