Harmonisatie van het kapitaalbeschermingsrecht in de EEG. Een studie naar de uitvoering van de tweede EEG-richtlijn op het gebied van vennootschapsrecht in de Lid-Staten.

Onderzoeksoutput

179 Downloads (Pure)

Samenvatting

Onderwerp van onderzoek is de uitvoering van de tweede EEG-richtlijn op het gebied van het vennootschapsrecht. Aan deze richtlijn ligt een onderzoek van prof. Lutter uit 1964 ten grondslag: 'Kapital' Sicherung der Kapitalaufbringung und Kapitalerhaltung in den Aktien- und GmbH Rechten der EWG'.2 Op 9 maart 1970 is een voorstel voor een tweede richtlijn door de Europese Commissie ingediend bij de Raad van Ministers. Nadat adviezen zijn ingewonnen van het Economisch en Sociaal Comite en het Europese Parlement is de tweede richtlijn op 13 december 1976 door de Raad vastgesteld. De richtlijn heeft als doelstelling het harmoniseren van het vennootschapsrecht in de Lid-Staten op het gebied van de kapitaalbescherming. Zij behelst daartoe voorschriften die betrekking hebben op de bijeenbrenging, de instandhouding en de wijziging van het kapitaal van de vennootschap van het nv-type, en verplicht de Lid-Staten tot aanpassing van hun wetgeving hieraan, tenzij deze reeds in overeenstemrning is met het in de richtlijn bepaalde.... Zie: Inleiding
Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Begeleider(s)/adviseur
  • van Schilfgaarde, Peter, Supervisor
  • Timmermans, C.W.A., Supervisor, Externe Persoon
Uitgever
StatusPublished - 1991

Citeer dit