Harnessing the energy of the anti-nuclear activist: How Young European Federalists built on Rhine Valley protest, 1974-1977

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

4 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)119-133
Aantal pagina's15
TijdschriftPerspectives on Global Development and Technology
Volume9
Nummer van het tijdschrift1-2
StatusPublished - 2010
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit