Health-Economic Analyses of Diagnostics: Guidance on Design and Reporting

Simon van der Pol*, Paula Rojas Garcia, Fernando Antonanzas, Maarten J Postma, Antoinette D I van Asselt

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
28 Downloads (Pure)
Filter
Poster

Zoekresultaten