Health Self-Management Applications in the Work Environment: The Effects on Employee Autonomy

Anne Bonvanie, Manda Broekhuis*, Onne Janssen, Els Maeckelberghe, Hans Wortmann

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
145 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Artikelnummer9
Aantal pagina's17
TijdschriftFrontiers in Digital Health
Volume2
DOI's
StatusPublished - 17-jul.-2020

Citeer dit