Heartbeat evoked potential in major depressive disorder: A biomarker for differential treatment prediction between venlafaxine and rTMS?

Lauren Zwienenberg*, Hanneke van Dijk, Stefanie Enriquez Geppert, Nikita van der Vinne, Richard Gevirtz, Evian Gordon, Alexander T. Sack, Martijn Arns

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
16 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)158-167
Aantal pagina's10
TijdschriftNeuropsychobiology
Volume82
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusPublished - 2023

Citeer dit