Helpers compensate for age-related declines in parental care and offspring survival in a cooperatively breeding bird

Martijn Hammers*, Sjouke Anne Kingma, Lotte van Boheemen, Alexandra M Sparks, Terry Burke, Hannah Dugdale, David S. Richardson, Jan Komdeur

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

6 Citaten (Scopus)
19 Downloads (Pure)

Zoekresultaten