Hematopoietic Stem Cell Quiescence: Yet Another Role for p53

Ronald van Os, Gerald de Haan*, Brad J. Dykstra

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

9 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)7-8
Aantal pagina's2
TijdschriftCell stem cell
Volume4
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusPublished - 9-jan-2009

Citeer dit