Heparin normalizes allergen-induced nitric oxide deficiency and airway hyperresponsiveness

H. Maarsingh*, J de Boer, H.F Kauffman, Hans Zaagsma, Herman Meurs

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

19 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1293-1299
Aantal pagina's7
TijdschriftBritish Journal of Pharmacology
Volume142
Nummer van het tijdschrift8
DOI's
StatusPublished - 2004

Citeer dit