Hepatocellular carcinoma in a patient with Gaucher disease on enzyme supplementation therapy

Z Erjavec*, CEM Hollak, EGE de Vries

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

27 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)243-243
Aantal pagina's1
TijdschriftAnnals of Oncology
Volume10
Nummer van het tijdschrift2
StatusPublished - feb.-1999

Citeer dit