Heritability analyses of resting heart rate: Is it relevant?

Fariba Ahmadizar*, Maryam Kavousi, Pim van der Harst

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: EditorialAcademicpeer review

44 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Artikelnummer2047487319900056
Aantal pagina's4
TijdschriftEuropean journal of preventive cardiology
DOI's
StatusPublished - 19-jan-2020

Citeer dit