Herziening van de rulingpraktijk en beroepsaansprakelijkheid

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

415 Downloads (Pure)

Samenvatting

In internationale situaties wordt door de Belastingdienst
zekerheid vooraf verstrekt conform het
rulingbeleid. Met het in werking treden van het Besluit
vooroverleg rulings met een internationaal karakter
per 01-07-2019, is het rulingbeleid aangepast. Zulks
naar aanleiding van de invoering van de internationale
uitwisseling van rulings, aanbevelingen van
de EU-Gedragscodegroep voor business taxation,
de bestrijding van brievenbusmaatschappijen en de
kritiek in de Tweede Kamer op de ‘intransparantie’
van de rulingpraktijk. De rulingprocedure is in het
nieuwe besluit geüniformeerd, er is een ‘economische
nexus toets’ ingevoerd en er is een ‘belastingbesparingstoets’
ingevoerd. Daarnaast worden
samenvattingen van afgegeven rulings met een internationaal
karakter gepubliceerd op de website
van de Belastingdienst om te voorzien in transparantie
van de rulingpraktijk. Op basis van het nieuwe
rulingbeleid kan in minder gevallen dan voorheen
zekerheid vooraf worden gegeven in internationale
situaties. Tegelijkertijd kan het verkrijgen van
schriftelijke zekerheid van de inspecteur, zoals zekerheid
vooraf, in bepaalde gevallen onderdeel zijn
van de zorgplicht van belastingadviseurs in het kader
van artikel 7:401 BW. Doordat in internationale
situaties gelet op de ‘economische nexus toets’ en de
‘belastingbesparingstoets’ door de Belastingdienst
niet meer in alle gevallen zekerheid vooraf kan worden
gegeven, is het aansprakelijkheidsrisico voor de
adviseur groter geworden.
Originele taal-2Dutch
Artikelnummer2019/135
Pagina's (van-tot)755-760
TijdschriftOndernemingsrecht
Volume2019
Nummer van het tijdschrift14
StatusPublished - 15-okt-2019

Citeer dit