Herziening van de zedendelicten? Een analyse van Titel XIV, Tweede Boek, Wetboek van Strafrecht met het oog op samenhang, complexiteit en normstelling

OnderzoeksoutputAcademic

Samenvatting

De zedendelicten zoals omschreven in Titel XIV, Boek 2 van het Wetboek van Strafrecht, zijn geen rustig bezit. Sinds 1886 – en met name de laatste vijfentwintig jaar – is veel aan de zedentitel gesleuteld en toegevoegd. Diverse malen is daarbij gesproken over algehele herziening, maar uiteindelijk heeft die nooit plaatsgevonden; de basisstructuur is sinds 1886 gelijk gebleven. Ondertussen is onze maatschappij in technologisch opzicht sterk veranderd – gedacht kan worden aan de komst van de smartphone en de webcam – wat onder meer zijn uitwerking heeft op de wijze waarop mensen zich seksueel kunnen uiten en seksueel kunnen worden benaderd. Het is tegen deze achtergrond dat in deze studie wordt onderzocht of de zedentitel grondig moet worden herzien. Ter beantwoording van deze vraag worden veel belangrijke strafbaarstellingen zowel zelfstandig als in relatie tot elkaar geanalyseerd (zoals, kort gezegd, de delicten inzake kinderpornografie, het plegen van ontucht, seksueel corrumperen, grooming, aanranding, verkrachting en schennis van de eerbaarheid), mede aan de hand van jurisprudentie en internationale verplichtingen. Hoewel het onderzoek is verricht met het oog op de eventuele noodzaak voor legislatieve wijzigingen, kan het daardoor ook van waarde zijn voor de wetenschap en de rechtspraktijk.
Vertaalde titel van de bijdrageOverhaul of the Dutch sexual offences?: An analysis of the Dutch sexual offences in terms of consistency, complexity and standards
Originele taal-2Dutch
Plaats van productieZutphen
UitgeverijParis
Opdrachtgevend orgaanMinisterie van Veiligheid en Justitie
Aantal pagina's729
ISBN van geprinte versie9789462510951
StatusPublished - 2016

Keywords

 • zedendelicten
 • verkrachting
 • aanranding
 • grooming
 • zedenmisdrijven
 • schennis van de eerbaarheid
 • verleiding
 • ontucht
 • kinderpornografie
 • seksueel corrumperen
 • strafrecht
 • zedentitel
 • misdrijven tegen de zeden
 • heimelijk filmen
 • webcam

Citeer dit