Het belang van schoolvisie voor schoolcultuur en betrokkenheid van docenten

Onderzoeksoutput

547 Downloads (Pure)

Samenvatting

Het belang van schoolvisie voor schoolcultuur en betrokkenheid van docenten
Scholen met een uitgesproken levensbeschouwelijke en/of pedagogische visie worden in Nederland op dezelfde manier door de overheid bekostigd als reguliere scholen. Ouders en leerlingen kunnen daardoor, ongeacht hun financiële positie, een school kiezen die past bij hun overtuigingen. Deze ‘vrijheid van onderwijs’ geldt ook voor docenten: ze kunnen zelf een school kiezen en worden niet door de overheid op een school geplaatst, zoals in veel andere landen. Dat maakt de Nederlandse context uniek.
In dit promotieonderzoek gaan we na of deze vrijheid van onderwijs een rol speelt in de cultuur van middelbare scholen en in de betrokkenheid van docenten. We vergelijken docenten van reguliere scholen zonder uitgesproken visie met docenten van scholen met een uitgesproken visie op basis van pedagogische opvattingen (traditionele vernieuwingsscholen), levensbeschouwing (gereformeerde scholen) of beide (vrijescholen). We tonen aan dat docenten van traditionele vernieuwingsscholen, gereformeerde scholen en vrijescholen de visie van hun school meer onderschrijven en dat zij in het docententeam meer gedeelde waarden en onderling vertrouwen percipiëren. Bovendien werken zij meer gericht en gezamenlijk aan hun professionalisering. Ook tonen we aan dat een uitgesproken schoolvisie, die gedeeld wordt door docenten, een positieve relatie heeft met de betrokkenheid van docenten. Inzichten uit dit onderzoek geven daarmee een nieuw perspectief op de vrijheid van onderwijs.
De gevonden verschillen tussen docenten van reguliere scholen en scholen met een uitgesproken visie variëren wel per loopbaanfase. Deze inzichten zijn bruikbaar voor het verder vormgeven van levensfasebewust personeelsbeleid voor docenten, zowel op scholen met als op scholen zonder uitgesproken schoolvisie.
Vertaalde titel van de bijdrageThe importance of school vision for school culture and teacher commitment
Originele taal-2Dutch
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
Begeleider(s)/adviseur
  • van Veen, Klaas, Supervisor
  • Suhre, Cor, Co-supervisor
Datum van toekenning2-nov.-2023
Plaats van publicatie[Groningen]
Uitgever
DOI's
StatusPublished - 2023

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Het belang van schoolvisie voor schoolcultuur en betrokkenheid van docenten'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit