Het eigendomsvoorbehoud en artikel 3:229 BW

OnderzoeksoutputAcademic

479 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)134-139
Aantal pagina's6
TijdschriftTijdschrift voor Insolventierecht
Volume18
Nummer van het tijdschrift6
StatusPublished - 2012
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit