Het Kadaster

Hendrik Jacob Rijtma

Onderzoeksoutput

220 Downloads (Pure)

Samenvatting

Het Nederlandse kadaster is in het begin van de vorige eeuw ingevoerd als een instelling, die voornamelijk ten doe! had om als schattingsbasis te dienen voor het vaststellen van de aanslagen in de grondbelasting. In de loop der tijden heeft het kadaster zich echter meer en meer ontwikkeld tot een instelling, die in de eerste plaats dient als kenbron voor de rechtstoestand van de grond. Dit is veroorzaakt door het feit, dat tussen het kadaster en de openbare registers een steeds nauwer wordende samenhang is ontstaan en doordat het kadaster er langzamerhand vele nieuwe taken heeft bijgekregen, die buiten zijn oorspronkelijke fiscale functie liggen en die noodzakelijk maken, dat deze instelling nauwkeurig weergeeft, wie gerechtigd is tot een bepaald perceel en tot hoever zich zijn rechten uitstrekken. De Nederlandse kadastrale wetgeving heeft zich bij deze ontwikkeling niet aangepast. Nog heden ten dage is het kadaster in ons land geregeld als ware het enkel een hulpmiddel voor de fiscus om de grondbelasting te kunnen heffen. We! hebben de landmeters het kadaster zovee! mogelijk aan de nieuwe omstandigheden weten aan te passen, maar door de verauderde wetgeving hebben zij hiermede niet die resultaten kunnen bereiken, die zij had den kunnen bereiken onder een mod erne kadastrale wetgeving. Om aan bovenstaande toestand een einde te maken is bij Koninklijk Besluit van augustus 1957 een Staatscommissie inzake het kadaster ingesteld. In de door haar ontworpen Kadasterwet is in de eerste plaats voorzien in de invoering van een afzonderlijke overheidsinstelling 'Rijksdienst van het kadaster', geheten, waaronder zowel de openbare registers als het kadaster zullen ressorteren. Hierdoor wil zij een einde maken aan de verouderde toestand, dat het kadaster nog steeds onder de belastingdienst valt. Bovendien zal hierdoor tussen de openbare registers en het kadaster een nog nauwere samenhang ontstaan dan tot dusverre. Daarnaast voorziet het Ontwerp Kadasterwet in een verbeterde wijze van bijhouding van de openbare registers en het kadaster en bevat het een procedure, op grand waarvan de openbare registers en het kadaster op een niet al te ingewikke!de wijze kunnen worden vernieuwd. Naast het Ontwerp-Kadasterwet worden in het proefschrift enige wetsontwerpen besproken, die aan dit ontwerp voorafgingen, met name dat van de Staatscommissie voor Reorganisatie van de kadastrale dienst, de zgn. Studiecommissie-Hof: gepubliceerd in het Tijdschrift van Kadaster en Land- meetkunde van augustus 1947. Tevens is een uitvoerige beschouwing gewijd aan het ontstaan, de taken en de inrichting van het hedendaagse kadaster en aan de kadastrale stelsels in Zwitserland, Duitsland, Frankrijk en Belgie. ... Zie: Samenvatting
Originele taal-2Dutch
KwalificatieDoctor of Philosophy
Begeleider(s)/adviseur
  • Beekhuis, J.R., Supervisor, Externe Persoon
Datum van toekenning5-jul.-1966
Plaats van publicatieGroningen
Uitgever
StatusPublished - 1966

Citeer dit