Het serumeiwitspectrum bij patienten met longtuberculose

Adriaan Hoek

Onderzoeksoutput

139 Downloads (Pure)

Samenvatting

Samenvattend kan worden gezegd, dat de bepaling van het serumeiwitspectrum, waarbij de alphal-globulinefractie goed van de andere fracties wordt gescheiden, en een aanvullende bepaling van de glycoproteinen (P .A.S.kleuring) ons belangrijke informaties kan verschaffen . Bij opneming in het sanatorium kan een indruk over de activiteit van het ziekteproces worden verkregen. Zo zal bij een duidelijk verhoogde alphal-globulinefractie vermoedelijk op een hardnekkig actief proces moeten worden gerekend, waarvoor een langdurige, grondige me icamenteuze behandeling, zo mogelijk in de toekomst resectietherapie noodzakelijk is. Bij eventueel later in de behandeling overwogen resectietherapie zal, vooral bij de bovengenoemde patienten, bij blijvende verhoging van het gamma-globulinegehalte eerder tot resectie moe ten ,worden besloten . Een extreem verhoogd alphal-glycoproteinepercentage kan een aanwijzing zijn voor het bestaan van secundaire amyloidose, waarvoor nader onderzoek is gewenst. Bij de behandeling moet worden gestreefd naar een normaal serumeiwitspectrum. ... Zie: Samenvatting
Originele taal-2Dutch
KwalificatieDoctor of Philosophy
Begeleider(s)/adviseur
  • Kraan, Jan, Supervisor
Datum van toekenning5-okt-1966
Plaats van publicatieGroningen
Uitgever
StatusPublished - 1966

Citeer dit