Het verband tussen fonologische vaardigheden, voorbereidende rekenvaardigheden en korte-termijn geheugen bij jonge kinderen met een genetisch risico op dyslexie

A. Kruisselbrink, B. Maassen

  Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

  198 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  Ontwikkelingsdyslexie (hierna te noemen: dyslexie) is een specifieke stoornis die leidt tot lees- en spellingsproblemen. Onderzoek heeft laten zien dat dyslexie vaak samen voorkomt met dyscalculie, een specifieke rekenstoornis. In dit onderzoek werd onderzocht of de co-morbiditeit tussen dyslexie en dyscalculie ook op jonge leeftijd te vinden is. Tevens werd onderzocht of een eventueel verband te verklaren is vanuit een tekort in de fonologische lus van het werkgeheugen. Hiertoe zijn de fonologische vaardigheden, voorbereidende rekenvaardigheden en capaciteit van de fonologische lus van het werkgeheugen van 23 kinderen met een genetisch risico op dyslexie vergeleken met die van 11 controlekinderen. Alle kinderen zaten ten tijde van het onderzoek in het einde van groep 2. Resultaten laten zien dat relatief meer risicokinderen slecht presteren op het herkennen en benoemen van letters. Bovendien scoorde de risicogroep slechter op een toets voor getalbegrip. Verder werd er een overlap gevonden tussen fonologische problemen en problemen met voorbereidende rekenvaardigheden. Deze overlap kon echter niet verklaard worden door een tekort in de fonologische lus van het werkgeheugen. Deze data benadrukken het belang van vroege diagnostiek aangezien er kinderen zijn die al op jonge leeftijd meerdere leerproblemen ondervinden.
  Originele taal-2Dutch
  Pagina's (van-tot)182 - 200
  Aantal pagina's19
  TijdschriftStem-, spraak- en taalpathologie
  Volume16
  Nummer van het tijdschrift3
  StatusPublished - 2009

  Citeer dit