Heterogeneity of patients with coronary artery disease and distress and the need to identify relevant subtypes

Peter de Jonge*, Johan Ormel

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

11 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)851-852
Aantal pagina's2
TijdschriftArchives of General Psychiatry
Volume65
Nummer van het tijdschrift7
StatusPublished - jul.-2008

Citeer dit