Heterogeneity of rat hepatocytes in transport and hepatic binding of asialo-alkaline phosphatase studied after induction of selective acinar damage by N-hydroxy-2-acetylaminofluorene and carbon tetrachloride

G.M.M. Groothuis*, J.G. Weitering, M.J. Hardonk, D.K.F. Meijer

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  7 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)2721-2727
  Aantal pagina's7
  TijdschriftBiochemical Pharmacology
  Volume32
  Nummer van het tijdschrift18
  DOI's
  StatusPublished - 1983

  Citeer dit