Hidden unit specialization in layered neural networks: ReLU vs. sigmoidal activation

Elisa Oostwal, Michiel Straat, Michael Biehl*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

17 Citaten (Scopus)
71 Downloads (Pure)
Filter
Academic presentation

Zoekresultaten