Hierarchical control versus autoregulation of carbohydrate utilization in bacteria

M.G W Gunnewijk, P.T.C. van den Bogaard, L.M. Veenhoff, E.H M L Heuberger, W.M. de Vos, M. Kleerebezem, O.P. Kuipers, B. Poolman

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

31 Citaten (Scopus)
136 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)401 - 413
Aantal pagina's13
TijdschriftJournal of Molecular Microbiology and Biotechnology
Volume3
Nummer van het tijdschrift3
StatusPublished - 2001

Citeer dit