High plasma concentrations of folic acid are associated with increased risk of graft failure in renal transplant recipients with type 2 diabetes

OnderzoeksoutputAcademic

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)53-53
Aantal pagina's1
TijdschriftDiabetologia
Volume64
Nummer van het tijdschriftSUPPL 1
StatusPublished - sep-2021

Citeer dit