High-speed dislocations in high strain-rate deformations

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

31 Citaten (Scopus)
334 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)19 - 27
Aantal pagina's9
TijdschriftComputational Materials Science
Volume20
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusPublished - 2001

Citeer dit