Highly correlated hedonic and eudaimonic well-being thwart genomic analysis

James C. Coyne*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

18 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)E4183-E4183
Aantal pagina's1
TijdschriftProceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America
Volume110
Nummer van het tijdschrift45
DOI's
StatusPublished - 5-nov-2013

Citeer dit